Deklaracja dostępności

Polski Instytut Sztuki Filmowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pisf.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.03.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.03.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZGODNE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kolibabski,adres poczty elektronicznej it@pisf.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Leona Kruczkowskiego oznaczone logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wejście przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje recepcja główna, ochrona oraz winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed windą znajdują się bramki, również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Polski Instytut Sztuki Filmowej znajduje się na 6 piętrze. Przed wejściem do siedziby Instytutu znajdują się szklane drzwi przystosowane do wejścia osób poruszających się na wózku. Na piętrze znajduje się również recepcja, ochrona oraz WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajduje się parking podziemny, w tym 5 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze 6, gdzie znajduje się Instytut nie ma pętli indukcyjnych. W ogólnej części budynku znajdują się pętle indukcyjne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.