Powroty

Reżyseria: Krzysztof Kadłubowski

scenariusz, reżyseria, zdjęcia Krzysztof Kadłubowski
montaż Tomasz Sławiński
korekta barwna Łukasz Romanow
dźwięk Konrad Majchrowski
muzyka Fryderyk Chopin
produkcja Studio Filmowe Plus Tv
7′
Polska 2010

Z mgły wyłania się płyta warsz­a­wskiego lot­niska. Kam­pania reprezentacyjna Wojska Pol­skiego ma dokonać uroczys­t­ego pow­it­ania tych, którzy właśnie przylecieli do Pol­ski. Ale przybyłych nie widać… Żołnierze dźwigają na rami­on­ach niewidzi­alne trumny, po czym na oczach niewidzi­al­nej pub­liczności stawiają je na spec­jal­nych sto­jakach - a wszys­tko to w rytm Marsza Żałob­nego Chop­ina. Obser­wujemy całą skom­p­likow­aną cho­reo­grafię, która okazuje się próbą gen­er­alną przed właś­ciwą uroczystoś­cią. Krótki czarno-biały film jest zap­isem zdar­zeń, które miały miejsce po 10 kwiet­nia 2010 roku, jed­nej z najważniejszych dat we współczes­nej his­torii Pol­ski. Wów­czas w kata­stro­fie sam­o­lotu rzą­dowego pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym pol­ski prezy­dent i przed­staw­iciele rządu. Jechali do Rosji na uroczystości upam­ięt­niające zbrod­nię katyńską dokon­aną przez NKWD na pol­skich ofi­cer­ach 70 lat wcześniej.

Krzysztof Kadłubowski
Ur. w 1965 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Współzałożyciel Studia Filmowego Plus TV z Warszawy i operator wielu filmów dokumentalnych, jak „Niezłomny generał” (2005), „Polskie lato, węgierska jesień” (2006) czy „Mutter” (2007).