Zachęty: niższy próg kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji

Zmieniła się wysokość progu polskich kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji filmów fabularnych w 2021 roku w ramach systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt. Zmiana wynika z nowego rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które weszło w życie 29 grudnia 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych,

Pierwsze „zachęty” wypłacone!

Znamy tytuły trzech projektów, którym jako pierwszym, wypłacono wsparcie finansowe w ramach tzw. zachęt. To „Magnezja” Macieja Bochniaka, „Psy 3. W imię zasad” Władysława Pasikowskiego oraz „Pewnego lata” Dustina Loose. Wypłaty pierwszych „zachęt” były możliwe dzięki pozytywnej weryfikacji raportów dostarczonych do PISF przez wnioskodawców. Obecnie sprawdzane są raporty kolejnych siedmiu

Strona w trakcie aktualizacji

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez „Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” strona jest w trakcie aktualizacji.