STRUKTURA


Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.


Rada PISF na lata 2020-2023

Robert Kaczmarek

przewodniczący

Kinga Dębska

wiceprzewodnicząca

Mariusz Łukomski

sekretarz

Sean Bobbitt

Lidia Duda

Marlena Gabryszewska

Paweł Nowacki

Marta Plucińska

Paweł Rzewuski

Mariusz Spisz

Krzysztof Turkowski


Informacja o Radzie PISF na stronie MKiDN

Struktura

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Radosław Śmigulski

Dyrektor Instytutu

  +48 22 10 26 402

Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Korzystając z opinii ekspertów oceniających wnioski, podejmuje decyzje o dofinansowaniu przedsięwzięć filmowych przez PISF.

Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych

Małgorzata Szczepkowska-Kalemba

Kierownik działu

  +48 22 10 26 488 (Sekretariat Produkcji)

  +48 22 10 26 489 (sekretariat Zachęt)

Dział wspiera kompleksowo realizacje filmów począwszy od prac scenariuszowych, przez rozwój projektu, po produkcję filmową. Wspieranie projektów obejmuje film fabularny, dokumentalny i animowany, wszystkie gatunki filmowe oraz koprodukcje międzynarodowe. Dział kontroluje realizację umów zawartych pomiędzy scenarzystami i producentami, a Instytutem oraz przebieg produkcji, a także sprawuje nadzór nad poprawnym rozliczeniem dotacji. Merytorycznie ocenia dokumenty dotyczące struktury finansowania filmu, umów koprodukcyjnych, harmonogramu produkcji. Realizuje swoje zadania za pomocą Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa. Od 2019 roku dział obsługuje system wsparcia produkcji audiowizualnej tzw. zachęt.

Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji

Monika Piętas-Kurek

Kierownik działu

  +48 22 10 26 454

Dział zajmuje się krajową promocją polskiej kinematografii, wspiera wszystkie znaczące festi­wale i przeglądy filmowe, realizuje i wspiera ogólnopolskie programy edukacyjne, współfinan­suje rekonstrukcję cyfrową filmów oraz modernizację i działalność kin, w tym cyfryzację oraz działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Zajmuje się współ­pracą regionalną i samorządową, wspiera szkolenia dla branży filmowej, badania rynku audiowizu­al­nego. Prowadzi działalność promo­cyjną, opraco­wuje i publikuje wydawnictwa promujące polską kinematografię, koordynuje wydarzenia organizowane przez Instytut. W ramach zadań dział realizuje trzy Programy Operacyjne: Edukacja Filmowa, Upowszechnianie kultury filmowej oraz Rozwój kin.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Maria Gradowska-Tomow

Kierownik działu

  +48 22 10 26 455

Dział zajmuje się promocją zagraniczną polskiej kinematografii i współpracą międzynarodową. Do jego zadań należy: zgłaszanie polskich filmów na festiwale, współpraca z placówkami dyplomatycznymi, publikacja wydawnictw promocyjnych i prezentacja Polski na międzynarodowych festiwalach, a także wspieranie imprez filmowych o charakterze międzynarodowym, z udziałem polskich i zagranicznych twórców. Swoje zadania realizuje za pomocą Programu Operacyjnego Promocja polskiego filmu za granicą.

Dział Rozwoju

Aleksandra Świerczewska

Kierownik działu

  +48 22 10 26 431

Dział zapewnia opiekę administracyjną oraz techniczną w zakresie łączności i informatyki Instytutu. Identyfikuje jego potrzeby, zapewnia bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, współpracuje przy prowadzeniu portali internetowych PISF oraz prowadzi archiwum zakładowe i dokonuje zakupów w zakresie gospodarczym.
Zespół zajmuje się także wdrożeniem zmian zawartych w Ustawie o kinematografii oraz prowadzi prace nad stworzeniem narzędzi współpracy poszczególnych podmiotów z Instytutem. Jest również odpowiedzialny za organizację Gdynia Industry – wydarzenia towarzyszącego podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dział rozwija sektor badań polskiego rynku audiowizualnego, zdobywa oraz agreguje dane na jego temat. Do jego zadań należy analiza zgromadzonych informacji oraz sporządzanie raportów dotyczących m.in. przyznanego na rozwój rynku produkcji audiowizualnej wsparcia finansowego.

Dział Komunikacji Medialnej

Monika Piętas-Kurek

Rzecznik Prasowy

  +48 22 10 26 454

Odpowiada za kontakty z mediami, informuje o działalności Instytutu, prowadzi portal internetowy www.pisf.pl, moderuje profile PISF w mediach społecznościowych, organizuje konferencje prasowe i inne spotkania z mediami, publikuje Biuletyn Informacji Publicznej.

Dział Finansowo-Księgowy

Justyna Archicińska

Kierownik działu

  + 48 22 10 26 405

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie rachunkowości PISF, w tym sprawozdawczość finansowa, sporządzanie rocznych planów finansowych Instytutu; obsługa finansowa Programów Operacyjnych; obsługa wpłat na rzecz PISF wynikających z ustawy o kinematografii.

Dział Prawny

Marta Galińska

Radca prawny

  +48 22 10 26 409

Zajmuje się obsługą prawną PISF, w tym sporządzaniem umów, opiniowaniem projektów aktów prawnych, planowaniem i koordynowaniem działań legislacyjnych, sporządza też opinie prawne na potrzeby Instytutu.

Dział księgowości

Małgorzata Gąska

Główna Księgowa

  +48 22 10 26 404

Biuro Dyrektora

Sylwia Grochowska

koordynator

  +48 22 10 26 461

Polska Cyfrowa

Zuzanna Ostapowicz

kierownik projektu

  +48 22 10 26 447

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Karolina Sybilska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

IODO zajmuje się działaniem na rzecz zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych i korzystaniem z praw regulowanych Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).