WNIOSKI


30% rabat już dostępny

Wnioski składa się w języku polskim. Ze względów technicznych tymczasowo przyjmowane będą wnioski o Certyfikat oraz Wsparcie finansowe bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać zgodnie z ustaloną reprezentacją w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem oraz dostarczyć najpóźniej w kolejnym dniu roboczym do Sekretariatu Działu Produkcji Filmowej PISF (pok. nr 37) lub wysłać pocztą pod adres ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z dopiskiem „SEKRETARIAT DZIAŁU PRODUKCJI, POK. 37”.

Numer rachunku bankowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na który należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe: 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać: „opłata za rozpatrzenie wniosku z dnia [data złożenia wniosku]”.

Złóż wniosek


Instrukcja aplikowania:

Wniosek o certyfikat:

O certyfikat można wnioskować w dowolnym momencie w roku.

W celu uzyskania certyfikatu należy:

1. Zarejestrować się na stronie wnioski.pisf.pl
2. Wypełnić wniosek, który zawiera między innymi:

 • nazwę firmy, dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy, określenie gatunku i rodzaju utworu, jego twórców
 • szacunkową wysokość wsparcia finansowego
 • scenariusz utworu

Wzór wniosku o certyfikat

3. Wypełnić test kwalifikacyjny, który jest załącznikiem do wniosku i zawiera informacje, czy utwór:

 • wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy
 • lokalizuje akcję na terytorium Polski
 • jest produkowany na terytorium Polski
 • zapewnia udział w produkcji audiowizualnej polskich pracowników, współpracowników lub podmiotów świadczących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej
 • zapewnia udział polskiej infrastruktury filmowej

Wzór testu kwalifikacyjnego

4. Utwór audiowizualny w teście kwalifikacyjnym musi uzyskać co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania
5. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 28 dni od dnia złożenia.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Instytut wydaje certyfikat ważny przez 4 lata.

Tryb przyznawania i rozliczania wsparcia:

Wniosek o wsparcie można złożyć niezależnie od posiadania certyfikatu.  Wniosek składa się nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac, które mają być objęte wsparciem finansowym, i nie później niż przed rozpoczęciem tych prac. Wnioskodawca jest zobowiązany rozpocząć prace objęte wsparciem finansowym w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W momencie  złożenia wniosku, Wnioskodawca musi mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu.

Potwierdzeniem finansowania są takie dokumenty, jak podpisane umowy koprodukcyjne lub potwierdzenia salda środków na rachunku bankowym wnioskodawcy. Może to być wyciąg z konta lub potwierdzenie bankowe o stanie środków lub o wysokości dostępnego limitu debetowego na koncie. Jeżeli saldo wyrażone jest opisowo, np. „kwota 6-cyfrowa”, przyjmuje się najniższą możliwą wartość, czyli 100 000 PLN.

Potwierdzeniem finansowania nie są promesy, listy intencyjne, potwierdzenie obrotów na koncie.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w danym roku.

W celu uzyskania wsparcia należy:

1. Zarejestrować się i wypełnić wniosek na stronie wnioski.pisf.pl, który zawiera dane Wnioskodawcy i koproducentów oraz szczegółowe informacje dotyczące utworu audiowizualnego wraz z liczbą punktów uzyskanych w teście kwalifikacyjnym wraz z załącznikami.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że:

 1. Prace objęte wsparciem (punkt 6 we wniosku on-line) zaczynają się w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku i nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.
 2. Wypełniony został formularz "Wykaz dokumentów potwierdzających finansowanie budżetu produkcji". W formularzu należy wypisać wszystkie dokumenty, które potwierdzają 75% finansowania produkcji, niezależnie od informacji zawartych w Planie Finansowania.
 3. Dokumenty potwierdzają 75 % finansowania budżetu całkowitego utworu.
 4. Wszystkie dokumenty wraz z wydrukowanym wnioskiem podpisane są przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją w KRS lub zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.
 5. Załączone są wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 6. Dokumenty rejestrowe zawierają KRS, NIP, REGON.

Wnioski zawierające błędy lub braki zostaną zweryfikowane negatywnie. Przed złożeniem wniosku można konsultować się z pracownikami Instytutu.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia

2. Wnioskodawca wnosi opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,05% wartości szacowanego wsparcia, nie więcej jednak, niż 1000 PLN, na rachunek bankowy Instytutu o nr 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać „opłata za wniosek z dnia/tytuł filmu/serialu/nazwa wnioskodawcy”.

3. W przypadku wyczerpania środków na dany rok, Instytut pisemnie informuje o nierozpatrzeniu wniosku i zwraca poniesioną opłatę. Instytut publikuje listę złożonych wniosków oraz tworzy listę rezerwową wniosków, które zostaną rozpatrzone, jeśli pojawią się dodatkowe środki, np. jeden z Wnioskodawców zrezygnuje ze wsparcia.

4. Wniosek rozpatrywany jest przez Instytut w ciągu 28 dni od dnia złożenia.

a) W przypadku braków lub błędów formalnych, Instytut zwraca wniosek z informacją o brakach i możliwością ponownego złożenia wniosku.

b) W przypadku, gdy Instytut stwierdzi nieadekwatność kosztorysu do założeń realizacyjnych i scenariusza, Instytut przedstawia Wnioskodawcy uwagi do kosztorysu oraz wzywa do jego poprawy we wskazanym terminie nie dłuższym niż 60 dni. W razie braku takiej poprawy, Instytut w ciągu 14 dni ustala maksymalną wysokość danego rodzaju kosztu kwalifikowalnego. W takich przypadkach termin rozpatrywania wniosku biegnie od dnia złożenia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanego kosztorysu albo dnia przedstawienia przez Instytut maksymalnej wysokości rodzaju kosztu kwalifikowalnego.

5. W terminie 28 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia finansowego, Instytut zawiera z Wnioskodawcą (Beneficjentem) umowę o wsparcie finansowe. Dyrektor Instytutu może, na wniosek Wnioskodawcy, wydłużyć termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

6. Beneficjent zawiera umowę o rachunek powierniczy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Instytut przelewa określone w umowie środki na konto powiernicze założone przez Beneficjenta.

8. Rozpoczęcie prac następuje w terminie określonym w umowie. Jeżeli nie zostaną one rozpoczęte w terminie 3 miesięcy od tej daty, Instytut może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy, Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek dotyczący tego utworu tylko raz.

9. Polskie koszty kwalifikowalne należy ponieść w okresie prac objętych wsparciem wskazanym w harmonogramie. Zgodnie z Ustawą prace te należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu składania wniosku.

10. Po zakończeniu prac objętych wsparciem, Beneficjent przedstawia Raport końcowy wraz z załącznikami. Raport zawiera m. in. aktualny test kwalifikacyjny i wykaz wszystkich polskich kosztów kwalifikowalnych.

11. Instytut w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia weryfikacji Raportu może prowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy prace realizowane są terminowo. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Instytutu lub firmy audytorskie z listy ustalonej przez Instytut. W przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje obowiązków wynikających z ustawy lub umowy, Dyrektor Instytutu wydaje zalecenia pokontrolne w celu usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.

12. Kontrola może weryfikować również, czy informacje zawarte w złożonym Raporcie i załącznikach są rzetelne. W tym przypadku termin weryfikacji Raportu biegnie od dnia zakończenia kontroli, która nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.

13. Instytut weryfikuje złożony Raport w ciągu 90 dni i ustala, czy prace objęte wsparciem zostały zrealizowane zgodnie z umową, a opinia ekonomiczno-finansowa wskazuje, że przedstawione w raporcie koszty stanowią polskie koszty kwalifikowalne.

14. Opinia ekonomiczno-finansowa przygotowywana jest przez firmę audytorską z listy ustalonej przez Instytut.

15. Dyrektor Instytutu pisemnie informuje Beneficjenta o dniu zakończenia weryfikacji i jej wyniku.

16. Pozytywnie zweryfikowany Raport skutkuje zwolnieniem przez Instytut środków na rachunku powierniczym.

Dokumenty do pobrania: