INFORMACJE

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. „zachęt”, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowalnych.

Środki przeznaczone na wspieranie produkcji audiowizualnej pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa i są rozdzielane w ciągu roku aż do ich wyczerpania. Co najmniej 10% z rocznego budżetu przeznaczone jest na wsparcie produkcji animowanych. Obsługą systemu zajmuje się Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali – fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Zwrot dostępny jest dla produkcji polskich oraz międzynarodowych koprodukcji i usług świadczonych dla zagranicznych produkcji (tzw. serwisy). Obowiązuje kulturowy test kwalifikacyjny oraz progi minimalnych wydatków. Obowiązują limity na projekt i wnioskodawcę. Aby aplikować o wsparcie wymagany jest polski partner lub rejestracja podmiotu w Polsce. Nie obowiązują terminy zgłoszeń, wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do wyczerpania puli na dany rok. Wsparcie finansowe wypłacane jest po przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego z produkcji lub etapu prac objętych wsparciem.

Wnioski składa się w języku polskim. Ze względów technicznych tymczasowo przyjmowane będą wnioski o Certyfikat oraz Wsparcie finansowe bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać zgodnie z ustaloną reprezentacją w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem oraz dostarczyć najpóźniej w kolejnym dniu roboczym do Sekretariatu Działu Produkcji Filmowej PISF (pok. nr 37) lub wysłać pocztą pod adres ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z dopiskiem „SEKRETARIAT DZIAŁU PRODUKCJI, POK. 37”.

Dowiedz się więcej o zachętach:

Kto może aplikować / Beneficjenci:

1. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego albo podmiotem świadczącym usługę na rzecz produkcji audiowizualnej, który:

 • ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • był producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego lub świadczył usługę na rzecz produkcji audiowizualnej w odniesieniu do co najmniej jednego utworu audiowizualnego, który był dystrybuowany w kinach, nadany w TV / VoD lub prezentowany na festiwalu akredytowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmów (FIAPF), lub zatrudnia osobę odpowiedzialną za produkcję audiowizualną, która posiada takowe doświadczenie;
 • przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe zawarł umowę o koprodukcję utworu audiowizualnego na terytorium Polski lub umowę o świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej na terytorium Polski;
 • spełnia wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej.

2. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego albo koproducentem utworu audiowizualnego, który ma siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada oddział na terytorium Polski;
 • przedmiotem wsparcia finansowego jest utwór audiowizualny produkowany przez ten oddział;
 • polski oddział musi spełniać warunki dotyczące polskiego przedsiębiorcy określone powyżej w punktach 1.b, 1.c, 1d.

3. Wsparcie finansowe może być przyznane podmiotowi świadczącemu usługę na rzecz produkcji audiowizualnej wyłącznie w sytuacji, gdy producent utworu audiowizualnego ani żaden z koproducentów utworu audiowizualnego nie ma siedziby na terytorium Polski.

Jakie produkcje się kwalifikują:

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali - fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Otrzymanie wsparcia uwarunkowane jest spełnieniem kryteriów dotyczących minimalnych planowanych czasów trwania utworów audiowizualnych oraz przekroczeniem wartości polskich kosztów kwalifikowalnych zdefiniowanych w poniższej tabeli.

Rodzaj produkcji Rodzaj umowy Min. czas trwania Wydatki - kwota do przekroczenia (pln)
Film fabularny koprodukcja 70 min. 2 500 000 (w 2019)
3 000 000 (w 2020 i w 2021)
4 000 000 (od 2022)
usługa 1 000 000
Serial fabularny koprodukcja 40 min. / odc. 1 000 000 / odc.
usługa 1 000 000 / sezon
Film dokumentalny koprodukcja 40 min. 300 000
usługa 300 000
Serial dokumentalny koprodukcja 150 min. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 300 000 / sezon
Film animowany koprodukcja 60 min. 1 000 000
usługa 500 000
Serial animowany koprodukcja 50 min. / 10 odc. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 500 000 / sezon
Jak aplikować:

1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość pozyskania nieobowiązkowego certyfikatu poświadczającego, że projekt kwalifikuje się do uzyskania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych w Polsce. Certyfikat nie gwarantuje przyznania środków, jest wydawany w ciągu maksymalnie 28 dni od złożenia wniosku oraz jest ważny przez 4 lata. Wnioski o certyfikat można składać przez cały rok.

2. Wniosek o wsparcie:

 • składa się nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac, które mają być objęte wsparciem finansowym, i nie później niż przed rozpoczęciem tych prac;
 • wnioskodawca jest zobowiązany rozpocząć prace objęte wsparciem finansowym w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 • składając wniosek należy mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu audiowizualnego;
 • opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 0,05% wartości szacowanego wsparcia finansowego, nie więcej niż 1000 PLN;
 • PISF rozpatruje wniosek w przeciągu 28 dni kalendarzowych.
Test kwalifikacyjny:

Obowiązuje test kwalifikacyjny, który posługuje się następującymi kryteriami:

 • wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego;
 • lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski;
 • realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski;
 • udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców, ekip i usługodawców;
 • wykorzystanie polskiej infrastruktury filmowej.
Jak otrzymać zwrot:
 • maksymalne wsparcie jednego projektu wynosi 15 milionów złotych;
 • maksymalne wsparcie dla jednego Wnioskodawcy w ciągu roku wynosi 20 milionów złotych;
 • polskie koszty kwalifikowalne nie mogą przekraczać 80% całkowitego budżetu utworu;
 • na jeden utwór przydzielana jest jedna kwota wsparcia i nie można w późniejszym czasie aplikować o jej uzupełnienie;
 • maksymalny udział środków publicznych wraz z kwotą wsparcia nie może przekroczyć:
  Koprodukcja krajowa 50%
  Koprodukcja międzynarodowa (UE, EFTA) 60%
  Utwór trudny, z ograniczonymi walorami komercyjnymi i skierowany do dzieci poniżej 12 lat 70%
  Utwór trudny, z ograniczonymi walorami komercyjnymi i promujący polskie dziedzictwo historyczne lub kulturowe na świecie, którego koszty kwalifikowalne przewyższają dwukrotnie minimalne wymagane koszty kwalifikowalne 70%
Koszty podlegające zwrotowi:

Zwrotowi podlegają polskie koszty kwalifikowalne w tym:

1. Uzasadnione i niezbędne koszty:

 • przygotowania do produkcji powstałe w ramach poszukiwania pozastudyjnych lokalizacji produkcji audiowizualnej;
 • realizacji produkcji audiowizualnej;
 • scenografii i kostiumów;
 • pozyskania sprzętu technicznego służącego do produkcji audiowizualnej;
 • podroży, zakwaterowania i wyżywienia;
 • montażu i postprodukcji;
 • produkcji animacji i efektów specjalnych;
 • związane z zaangażowaniem osób do produkcji utworu audiowizualnego, włącznie z podatkami dochodowymi oraz składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • praw i licencji do muzyki oraz materiałów archiwalnych wykorzystywanych w produkcji audiowizualnej;
 • produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu audiowizualnego osobom
 • niepełnosprawnym, w tym audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

2. Koszty towarów i usług nabytych od przedsiębiorców z siedzibą lub oddziałem w Polsce oraz koszty towarów i usług, w tym wynajem lub dzierżawa infrastruktury technicznej, nabywanych lub świadczonych w Polsce.

3. Honoraria, wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz twórców i ekipy:

 • na podstawie umów innych niż umowa o pracę - jeżeli są objęte obowiązkiem podatkowym w rozumieniu przepisów podatkowych i mieszczą się w katalogu określonym w art. 54 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;
 • na podstawie umów o pracę - jeżeli obejmują koszty pracy pracowników przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie finansowe lub jego koproducentów, lub ich podwykonawców, którzy są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3).
Koszty niepodlegające zwrotowi:

Polskie koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku od towarów i usług oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez producentów lub koproducentów, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją audiowizualną lub świadczeniem usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, będącą przedmiotem wsparcia finansowego.

Uproszczony schemat wnioskowania o Zachęty

Uproszczony schemat wnioskowania o Zachęty

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

+48 22 10 26 473
+48 22 10 26 456